دیدار جوانان حزب اسلامی کار وخانه کارگر با سید هادی خامنه ای
دیدار جوانان حزب اسلامی کار وخانه کارگر با سید هادی خامنه ای

010604