عزاداران اربعین حسینی
عزاداران اربعین حسینی

 راهپیمایی زائران و عزاداران اربعین حسینی از مرز ایران به سمت کربلا – عراق

 راهپیمایی زائران و عزاداران اربعین حسینی از مرز ایران به سمت کربلا – عراق