عزاداران اربعین حسینی
عزاداران اربعین حسینی

راهپیمایی زائران و عزاداران اربعین حسینی از مرز ایران به سمت کربلا – عراق

راهپیمایی زائران و عزاداران اربعین حسینی از مرز ایران به سمت کربلا – عراق