خط امام : به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، این اعتراض به درخواست گروهای گوناگونی از حدود 50 سازمان کوچک و عمدتا راست گرا صورت گرفت ولی نتوانست جنبش های بزرگتر ضد اولاند را جذب کند. سازمان دهندگان از حضور حدود 120 هزار نفر در این راهپیمایی خبر دادند در حالی که پلیس شمار […]

خط امام : به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، این اعتراض به درخواست گروهای گوناگونی از حدود 50 سازمان کوچک و عمدتا راست گرا صورت گرفت ولی نتوانست جنبش های بزرگتر ضد اولاند را جذب کند.

سازمان دهندگان از حضور حدود 120 هزار نفر در این راهپیمایی خبر دادند در حالی که پلیس شمار راهپیمایان را تنها 17 هزار نفر بر آورد کرده است.

تظاهر کنندگان خواستار لغو قانون سال گذشته در باره اجازه ازدواج همجنس بازان شدند که یکی از قولهای دوران مبارزه انتخاباتی اولاندبود.

بعضی از تظاهرکنندگان خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا شدند درخواستی که از سوی حزب راست گرای اروپا ستیز جبهه ی ملی مطرح شده است.

عده ای دیگر خواهان احترام به آزادی بیان شدند که به تصمیم دولت در مورد ممنوعیت یک نمایش کمدی بحث برانگیز اشاره دارد که ضد یهود تلقی می شود.

عده زیادی از راهپیمایان به رابطه عشقی اولاند اعتراض داشتند.

یک زن 60 ساله که خود را تنها با نام ماریون معرفی کرد< گفت : رییس جمهوری به حد کافی رسوایی به بار آورده است ؛ وی فرانسه را بی ارج و قرب کرده است .

یکی از سازمان دهندگان خطاب به جمعیت گفت : شما به اینجا آمده اید تا اعلام کنید که دیگر خسته و وازده شده اید.

وی افزود : دغدغه رهبران فرانسه بیشتر روابط عشقی است تا حل مشکل بیکاری در کشور .