به گزارش خط : امام باهنر در گفت وگو با مهر، با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 ، اظهار داشت: عملکرد تیم هسته ای ایران در مجموع قابل دفاع است و ما نیز از آنان حمایت می کنیم. وی تیم مذاکره هسته ای را سرداران جبهه دیپلماتیک نامید و گفت: اینان در یک […]

به گزارش خط : امام باهنر در گفت وگو با مهر، با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 ، اظهار داشت: عملکرد تیم هسته ای ایران در مجموع قابل دفاع است و ما نیز از آنان حمایت می کنیم. 
وی تیم مذاکره هسته ای را سرداران جبهه دیپلماتیک نامید و گفت: اینان در یک جنگ تمام عیار و به خوبی بر خطوط قرمز نظام مسلط هستند و تاکنون نیز آن را رعایت کرده اند. 
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه به نتیجه نرسیدن مذاکرات اخیر وین ناشی از جدیت تیم مذاکره کننده ایرانی بر حفظ حقوق ملت ایران و رعایت خطوط قرمز بود، گفت: نرسیدن به توافقات نهایی در مذاکرات اخیر به معنای این نیست که مذاکرات پایان یافته است؛ ما همچنان با پافشاری بر اصول و رعایت خطوط قرمز به مذاکرات ادامه خواهیم داد.