خط امام :ˈیوسف قرضاویˈ شیخ مصری تبار ساکن قطر روز یکشنبه از مصری ها خواست ، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را تحریمکنند. به گزارش خبرگزاری رویترز از دوحه ، وی با بیان اینکه ˈعبدالفتاح السیسیˈ فرمانده سابق ارتش مصر از خداوند نافرمانی کرده است، از مردم مصر خواست ازاو که بیشترین احتمال پیروزی […]

خط امام :ˈیوسف قرضاویˈ شیخ مصری تبار ساکن قطر روز یکشنبه از مصری ها خواست ، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را تحریمکنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از دوحه ، وی با بیان اینکه ˈعبدالفتاح السیسیˈ فرمانده سابق ارتش مصر از خداوند نافرمانی کرده است، از مردم مصر خواست ازاو که بیشترین احتمال پیروزی در انتخابات را دارد، دوری کنند.
اینروحانی مصری که روابط نزدیکی با اخوان المسلمین دارد، منتقد دولت تحت حمایت نظامیان در مصر بوده و السیسی را به دلیل هدایت کودتایی که منجر بهبرکناری ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری پیشین این کشور شد، به خیانت متهم کردهاست.
حمایت صریح الحن قرضاوی از اخوان المسلمین اخیرا به اختلافاتدیپلماتیک بی سابقه ای بین قطر و متحدان عربی این کشور در حاشیه خلیج فارسدامن زده است. این کشورها، اخوان المسلمین را یک تهدید امنیتی تلقی میکنند.
براساس این گزارش، قرضاوی در یک بیانیه اینترنتی اظهار داشت : مردم مصر که در پایتخت و استان ها، شهرها و روستاها هستید، در منازل خودبمانید و بار یک گناه بزرگ را به دوش نکشید.
وی افزود : بر شما روا نیست که به او (السیسی) که از خداوند نافرمانی کرده است، رای دهید.
قرضاوی که پیشتر گفته بود فقط از مقاومت مسالمت آمیز در مصر حمایت می کند، اظهارداشت : وظیفه ملت، ایستادگی در برابر ستمگران، محدود کردن آنها و بستن زبان شان است.
وی با اشاره آشکار به رژیم صهیونیستی گفت که پیروزی السیسی در انتخابات، دل
ˈصهیونیست هاˈ و ˈدشمنان ملتˈ را شاد می کند.
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از دوحه به دلیل پناه دادن به قرضاوی که منتقدمقامات سعودی و اماراتی است و همچنین پخش سخنانش از شبکه های تلویزیونی وماهواره ای، ناخرسندند.
عربستان سعودی، امارات عربی متحده و بحرینبه طور ویژه ای از قطر به خاطر حمایت از اخوان المسلمین خشمگین هستند. ایدئولوژی اخوان، اصل حکومت های پادشاهی محافظه کار را به چالش می کشد.
اخیرا سه کشور مزبور سفرای خود را از قطر فرا خواندند و دوحه را به پیروی نکردناز توافق در خصوص مداخله نداشتن در امور داخلی یکدیگر متهم کردند. قطر ایناتهام را رد کرد.
براساس این گزارش، السیسی نامزدی است که بیشتریناحتمال پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مصر را داراست. ˈحمدینصباحیˈˈسیاستمدار چپگرای مصر تنها رقیب السیسی به شمار می رود.
دولت مصر از زمان برکناری مرسی، اخوان المسلمین را به شدت سرکوب و اعضای اینگروه را به تحریک خشونت و ناآرامی متهم کرده است. هزاران تن از حامیاناخوان نیز در این مدت به دست نیروهای امنیتی کشته یا بازداشت شده اند.