مادران چشم انتظار
مادران چشم انتظار

آیین گرامیداشت مادران شهدای گمنام با عنوان (مادران چشم انتظار)همزمان با ولادت حضرت علی اکبر(ع) در فرهنگسراهای  بهمن و بهاران تهران برگزار شد.

آیین گرامیداشت مادران شهدای گمنام با عنوان (مادران چشم انتظار)همزمان با ولادت حضرت علی اکبر(ع) در فرهنگسراهای  بهمن و بهاران تهران برگزار شد.

n2717587-3911572 n2717587-3911573 n2717587-3911574 n2717587-3911575 n2717587-3911576 n2717587-3911568 n2717587-3911567 n2717587-3911564

n2717586-3911533n2717586-3911545n2717586-3911548n2717586-3911549n2717586-3911560n2717586-3911562n2717587-3911563