سلسله نشست هاي گفتمان عصر روشنگري | قانون اساسي و نظام اجتماعي در ايران |
سلسله نشست هاي گفتمان عصر روشنگري | قانون اساسي و نظام اجتماعي در ايران |

خط امام ، دور جديد سلسله نشست هاي گفتمان عصر روشنگري برگزار مي شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام سازمان جوانان و دانشجويان مجمع نيروهاي خط امام در ادامه نشست هاي تحليلي اين سازمان دور جديد اين نشست ها ، با عنوان گفتمان عصر روشنگري را برگزارخواهد كرد. به گزارش خط امام بنا […]

خط امام ، دور جديد سلسله نشست هاي گفتمان عصر روشنگري برگزار مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام سازمان جوانان و دانشجويان مجمع نيروهاي خط امام در ادامه نشست هاي تحليلي اين سازمان دور جديد اين نشست ها ، با عنوان گفتمان عصر روشنگري را برگزارخواهد كرد.

image

به گزارش خط امام بنا بر اعلام برگزار كنندگان اين سلسله نشست ها اولين موضوع دور جديداين برنامه ، قانون اساسي جمهوري اسلامي با رويكرد بررسي آن در نظام اجتماعي ايران با سخنراني دكتر عليرضا علوي تبار خواهد بود ، دكتر علوی تبار در سال 1339 در شیراز متولد شد. وی لیسانس خود را دررشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه را ازدانشگاه اصفهان و دکترای خود را در رشته خط مشی گذاری عمومی از دانشگاهتهران دریافت کرده است. ايشان در دوري قبل نشست هاي گفتمان عصر روشنگري پيرامون چپ اسلامي و گفتمان عدالت سخنراني كرده ، از عنوان برخي آثار ايشان می توان به…

اصلاحات در برابر اصلاحات ،الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، یافته‌های تجربی و راه بردها ، مشارکت در اداره امور شهرها ، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها ، تجارب جهانی و ایران ، روش‍ن‍ف‍ک‍ری ، دی‍ن‍داری ، م‍ردم س‍الاری آزم‍ون ف‍ی‍ص‍ل‍ه ب‍خ‍ش ام‍ک‍ان و چ‍گ‍ون‍گ‍ی اص‍لاح‍ات در ای‍ران ، اشاره كرد.

به گزارش خط امام محل و زمان برگزاري نشست چهارشنبه بيست دوم مرداد ماه ساعت١٧٠٣٠واقع در توانير خيابان برادران خيابان شهروز پلاك ٩ مي باشد