خط امام ، در شرایطی که رییس جمهوری عراق روز دوشنبه حکم تشکیل دولت آینده عراق را به حیدر العبادی از رهبران حزب الدعوه داد،ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه، به شدت به این امر اعتراض کرده و حقپیگیری قضایی این مساله را برای خود محفوظ دانسته اند. به گزارش ایرنا، فواد معصوم رییس جمهوری […]

خط امام ، در شرایطی که رییس جمهوری عراق روز دوشنبه حکم تشکیل دولت آینده عراق را به حیدر العبادی از رهبران حزب الدعوه داد،ائتلاف دولت قانون و حزب الدعوه، به شدت به این امر اعتراض کرده و حقپیگیری قضایی این مساله را برای خود محفوظ دانسته اند.

به گزارش ایرنا، فواد معصوم رییس جمهوری عراق بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ایبا حضور سلیم الجبوری رییس پارلمان ، ابراهیم جعفری رییس ائتلاف ملی و جمعی از سیاستمداران و رهبران جریان های سیاسی عراق، طی حکمی حیدرالعبادی رامسوول تشکیل دولت جدید این کشور کرد.
در همین حال، 43 تن از اعضایائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر کنونی که عضو حزبالدعوه هم هستند، امروز در بیانیه ای در پایان جلسه داخلی این ائتلاف اعلام کردند که نامزدی عبادی برای پست نخست وزیری اقدامی شخصی است و او نامزدحزب الدعوه نیست.
خلف عبدالصمد عضو دولت قانون گفت که این ائتلاف حق خود را برای طرح تخلف از قانون اساسی در دادگاه صالحه محفوظ می داند.
در جلسه یادشده که فیلم آن را تلویزیون العراقیه پخش کرد، 43 تن از 52 نماینده حزب الدعوه حضور داشتند. در همین حال، گفته می شود 10 عضو غایب این جلسه هم حمایت خود را از نوری المالکی نامزد ائتلاف دولت قانون و حزبالدعوه اعلام کرده اند.
در جلسه یادشده، تصویری از هادی العامری وحسین الشهرستانی رهبران سازمان بدر و مستقلون ، دو عضو موثر در ائتلاف دولت قانون دیده نشد.
این دو گروه که در فهرست ائتلاف دولت قانون به انتخابات پا گذاشته بودند، سرجمع حدود 35 کرسی پارلمان را در اختیار دارند.
حیدر العبادی نیز عضو برجسته الدعوه است و مقتدا صدر در واکنش اولیه، از انتخاب حیدر العبادی استقبال کرده است.
صدر در همین راستا از حزب الدعوه خواست برای ایجاد وحدت و پایان درد و رنج ملت عراق در شرایط حساس کنونی از توسل به خشونت اجتناب کند.
نوریالمالکی نخست وزیر عراق و رئیس فراکسیون ائتلاف قانون که حائز اکثریت کرسیها در پارلمان عراق شد، نامزدی حیدر العبادی برای تصدی پست نخست وزیری رارد کرده است.
نخست وزیر عراق می گوید نامزدی ائتلاف همپیمانی ملیعراق برای تصدی پست نخست وزیری غیرقانونی است و از نظر وی هیچ ارزشی ندارد. «ائتلاف همپیمانی ملی» بزرگترین ائتلاف شیعیان در پارلمان عراق با موافقت۱۲۷نفر از اعضای خود حیدر العبادی را به نامزد تصدی پست نخست وزیری عراقمعرفی کرده است.
به رغم آنکه رییس جمهور عراق، حکم تشکیل دولت را به حیدرالعبادی داده، اما با توجه به سطح اختلافات و عدم موافقت ائتلاف دولتقانون با عبادی، پیش بینی درباره سرنوشت پست نخست وزیری وی دشوار است. بهویژه اینکه نوری المالکی با صراحت گفته است که بر سر نامزدی خود باقی خواهد ماند.
بغداد از شب گذشته همچنان تحت تدابیر امنیتی ویژه و مقرراتمنع آمد و شد قرار دارد و خیابان های پایتخت در روز دوشنبه خلوت و نظامیاندر نقاط حساس شهر مستقر بودند.