خط امام : صبا آذرپیکˈ خبرنگار روزنامه اعتماد که از چندی پیش در بازداشت بسر می برد، عصر چهارشنبه با قید وثیقه آزاد شد. ˈبه گزارش خط امام ، سیدمحمود علیزاده طباطباییˈ وکیل آذرپیک به خبرنگار ایرنا گفت که موکلش بنا به حکم دادسرای فرهنگ و رسانه و پس از تودیع یک وثیقه ملکی به […]

خط امام : صبا آذرپیکˈ خبرنگار روزنامه اعتماد که از چندی پیش در بازداشت بسر می برد، عصر چهارشنبه با قید وثیقه آزاد شد.

ˈبه گزارش خط امام ، سیدمحمود علیزاده طباطباییˈ وکیل آذرپیک به خبرنگار ایرنا گفت که موکلش بنا به حکم دادسرای فرهنگ و رسانه و پس از تودیع یک وثیقه ملکی به ارزش 200 میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده است.
اتهام وی، ˈفعالیت تبلیغی علیه نظامˈ اعلام شده است.

صبا آذر پیک خبرنگار روزنامه اعتماد روز 7 خرداد 1393 با حکم قضایی بازداشت شده بود.