خط امام : کمیته مستقل بین المللی تحقیق وبررسی تحولات سوریه تاکید کرده است که بی اعتنائی جامعه جهانی نسبت به ورود روز افزون نیروهای خارجی به خاک سوریه وقدرت گرفتن گروه های افراطی در این کشور خطرات وعواقب سنگینی برای منطقه در بر خواهد داشت. کمیته مستقل بین المللی تحقیق وبررسی تحولات سوریه درگزارشی […]

خط امام : کمیته مستقل بین المللی تحقیق وبررسی تحولات سوریه تاکید کرده است که بی اعتنائی جامعه جهانی نسبت به ورود روز افزون نیروهای خارجی به خاک سوریه وقدرت گرفتن گروه های افراطی در این کشور خطرات وعواقب سنگینی برای منطقه در بر خواهد داشت.

کمیته مستقل بین المللی تحقیق وبررسی تحولات سوریه درگزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد قدرت گرفتن گروه های تروریستی درمنطقه خاورمیانه را نتیجه مستقیم بی اعتنایی وقصور جامعه بین المللی نسبت به سرنوشت مردم سوریه وادای ابتدایی ترین وظایف وتعهداتی که درقبال این مردم دارد توصیف کرد.

پاولو پینرو سرپرست کمیته مذکور با انتشار این گزارش گفته است که روزانه صد ها نفر از شهروندان سوری به دلیل زیر پاگذاشتن قانون وجدان انسانی در این کشور جان خود را از دست می دهند.

وی اشاره کرده است که درحال حاضر گروه تروریستی داعش شمار زیادی از کودکان سوری زیر ده سال را با زور وتهدید وادار به پیوستن به این گروه و مبارزه علیه دولت سوریه می کند.

وی گفت: درنقاط تحت کنترل گروه تروریستی داعش بویژه در شمال و شمال شرقی کشور سوریه روزهای جمعه به روز اعدام تبدیل شده و گروه مذکور در این روز به اعدام های گروهی شهروندان سوری در مقابل چشم بستگان آن ها اقدام می کند واجساد کشته شدگان را به منظور ارعاب مردم مدت ها در میادین شهر به نمایش می گذارند.

پاولو پینرو دراین گزارش به اقدامات مشابهی ازسوی سایر گروه های مسلح غیر دولتی ازجمله گروه تکفیری جبهه النصره اشاره کرده واین گونه اقدامات را جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت دانسته است.

دراین گزارش تصریح شده است که چشم پوشی جامعه بین المللی نسبت به این جنایت ها وکوتاهی درمحافظت ازجان مردم این کشور نشان می دهد که جامعه بین المللی به محترم شمردن قوانین بین المللی واجرای وظایفی که درقبال مردم رنج کشیده سوریه دارد حتی تظاهر هم نمی کند.

درگزارش مذکور درنهایت تصریح شده است که این بی اعتنایی ها، همانطور که هم اکنون دیده می شود برای منطقه خاور میانه عواقب مخرب و خطرناکی در بر خواهد داشت.

ایرنا