خط امام: متأسفانه از فردای استیضاح فرجی دانا این سخن تهدید‌آمیز از زبان گروه رادیکال مجلس به گوش می‌رسد که آن‌ها بعد از وزارت علوم به صورت گام به گام به سراغ وزیران دیگر خواهند رفت. آیا با وجود و حضور این نگاه می‌توان انتظار اتفاق مثبتی را در روابط دو نهاد داشت؟! این گروه […]

خط امام: متأسفانه از فردای استیضاح فرجی دانا این سخن تهدید‌آمیز از زبان گروه رادیکال مجلس به گوش می‌رسد که آن‌ها بعد از وزارت علوم به صورت گام به گام به سراغ وزیران دیگر خواهند رفت. آیا با وجود و حضور این نگاه می‌توان انتظار اتفاق مثبتی را در روابط دو نهاد داشت؟! این گروه آشکارا به استیضاح به عنوان یک کارت بازی سیاسی می‌نگرند؛ سلاحی که حتی توصیه می‌کنند جبهه مخالفان دولت اکنون برای گرفتن امتیاز از دولتیان باید آن را به کار بندند. همه کسانی که این چنین بی‌محابا بر طبل استیضاح می‌کوبند، لاجرم به این سؤال افکار عمومی باید پاسخ دهند که چه اندازه تصمیم و رفتار آن‌ها با اصل منافع ملی سازگار است. منافع ملی در روابط امروز دولت و مجلس همان است که بر زبان شهروندان در هر کوی و برزن جاری می‌شود که در بزنگاه درگیری مجلس و دولت می‌گویند و می‌پرسند چه سودی از این حرکت عاید جامعه و مردم می‌شود یا این طرح و تصمیم مجلسیان چه گرهی از مشکلات مردم می‌گشاید؟

روزنامه ایران