خط امام : واحدمرکزی خبر نوشت طبق نظر سنجی به عمل آمده در فلسطین اشغالی ، حدود 30 درصد اسرائیلی ها با جدیت تمام موضوع مهاجرت از سرزمین های اشغالی را بررسی می کنند تا با فراهم شدن شرایط و فرصت مناسب این منطقه را ترک کنند. به گزارش پایگاه اینترنتی الرساله نت از کرانه […]

خط امام : واحدمرکزی خبر نوشت طبق نظر سنجی به عمل آمده در فلسطین اشغالی ، حدود 30 درصد اسرائیلی ها با جدیت تمام موضوع مهاجرت از سرزمین های اشغالی را بررسی می کنند تا با فراهم شدن شرایط و فرصت مناسب این منطقه را ترک کنند. به گزارش پایگاه اینترنتی الرساله نت از کرانه باختری ، در نظر سنجی که شبکه دوم تلویزیون اسرائیل ده روز پس از جنگ غزه انجام داده است ، 30 درصد اسرائیلی ها در اندیشه مهاجرت از اسرائیل هستند. اسرائیلی هایی که به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند به این شبکه اعلام کرده اند احساس خوشبختی می کنند و دیگر نگران جان خود و بحران اقتصادی نیستند