ما وظيفه داريم كه از راي مردم دفاع كنيم
ما وظيفه داريم كه از راي مردم دفاع كنيم

نويسنده: محسن غرويان* در حال حاضر فضاي سياسي كلان كشور، فضاي اعتدال و پرهيز و افراط و تفريط است. دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب اگر بنا باشد كه رويكرد افراطي داشته باشند شانس موفقيت نخواهند داشت. اما اگر هر دوجناح رويكرد اعتدالي و همسو با دولت و افكار آقاي روحاني داشته باشند مي توانند […]

نويسنده: محسن غرويان*

در حال حاضر فضاي سياسي كلان كشور، فضاي اعتدال و پرهيز و افراط و تفريط است. دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب اگر بنا باشد كه رويكرد افراطي داشته باشند شانس موفقيت نخواهند داشت.

اما اگر هر دوجناح رويكرد اعتدالي و همسو با دولت و افكار آقاي روحاني داشته باشند مي توانند در رشد سياسي كشور بكوشند. همان طور كه نظرسنجي ها هم نشان مي دهد محبوبيت دولت آقاي روحاني و افكار او در ميان مردم از سطح بالايي برخوردار است.

اگر همين فضا با حمايت رهبري از دولت و در بحث مذاكرات هسته يي حفظ شود، انتخابات مجلس هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. اگر اعتداليون كشور بتوانند با هم ائتلاف كنند قطعا گامي به سمت جلو بر خواهيم داشت. البته افراطيون هم جوسازي هايي دارند و در زمان انتخابات اين شايعه ها و تهمت ها و برچسب ها افزايش هم خواهد يافت.

اين رفتار افراطيون آرامش نسبي را كه در كشور پس از انتخابات 92 به وجود آمده است نشانه خواهد گرفت. همان طور كه در حال حاضر هم ديده مي شود كه جوسازي هايي عليه دانشگاه آزاد و شهريه آن مي شود. اينها همه برنامه ريزي براي بر هم زدن آرامش حاكم در جامعه است و به هر حال بهانه ها و ايجاد هيجانات افراطيون و جوسازي ها مانع اتحاد اعتداليون كشور خواهد شد. مردم با بينش سياسي مي توانند به صورت نرم در انتخابات، افراطيون را كنار بزنند.

در هر نظامي مردم و اراده ملي و اكثريت نقش اساسي را بازي مي كنند. بايد به مردم آگاهي داده شود تا با روشنگري مردم راه براي برقراري دموكراسي حقيقي باز شود و ما وظيفه داريم كه از راي مردم دفاع كنيم. اصلاح طلبان در صورتي كه چنين ائتلافي صورت بگيرد در مجلس مي توانند در بستر آزادي فكر و انديشه و در بستر تضارب آرا مي تواند افكار و انديشه هاي خود را در مجلس مطرح كند و در چارچوب قانون فعاليت داشته باشند تا بتوانند با وجود محدوديت ها و فشارهاي افراطيون و جوسازي هاي آنان نظرات خود را اعلام كنند. من در مورد اصلاح طلبان نگاه اميدوارانه يي دارم. از نشانه هاي آن هم جمعيت موتلفه اسلامي است. فكر مي كنم سياستمداران مهم و فرهيخته و معروفي در حزب موتلفه اسلامي وجود داردكه از گفت وگو با اصلاح طلبان ابايي ندارند.

چنين گفت وگوهايي مي تواند دستمايه يك رفاقت جديد ميان اهالي سياست شود. اين طور كه در گفت وگو ها و مصاحبه هاي برخي اعضاي حزب موتلفه مي بينيم فكر مي كنم كه آمادگي ائتلاف و همكاري با اعتداليون را دارند و همچنين افراد ديگري هم در اصولگرايان هستند كه رويكرد كاملااعتدالي دارند و معتقدند كه در چارچوب نظام و قانون اساسي مي تواند همكاري هايي ميان دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا صورت بگيرد. ائتلاف ميان اعتداليون دو جناح سياسي مقتدر كشور مي تواند تا حدودي مقداري از شكاف ميان مردم و حاكميت را كم كند.

استاد حوزه علميه*