خط امام : یک گروه مسلح ناشناس که نام خود را ‘کفن سفید’ گذاشته، تاکنون بیش از یکصد عضو گروه تروریستی – تکفیری ‘داعش’ را در سوریه به هلاکت رسانده است.  

خط امام : یک گروه مسلح ناشناس که نام خود را ‘کفن سفید’ گذاشته، تاکنون بیش از یکصد عضو گروه تروریستی – تکفیری ‘داعش’ را در سوریه به هلاکت رسانده است.