حضور مسیحیان در حرم امام حسین (ع)
حضور مسیحیان در حرم امام حسین (ع)

خط امام : حضور مسیحیان در حرم امام حسین (ع) منبع : عصر قانون

خط امام : حضور مسیحیان در حرم امام حسین (ع)

منبع : عصر قانون