در حکومت اسلامى همه افراد داراى آزادى در هر گونه عقیده ‏اى هستند
در حکومت اسلامى همه افراد داراى آزادى در هر گونه عقیده ‏اى هستند

خط امام : امام خمینی در گفت و گو با عفو بین الملل در پاسخ به سوال آنها درباره آزادی عقاید در ایران پس از انقلاب گفتند: در حکومت اسلامى همه افراد داراى آزادى در هر گونه عقیده ‏اى هستند، و لکن‏ آزادى خرابکارى را ندارند. در اسلام آزادى انتخاب شغل بر هر فردى بر […]

خط امام : امام خمینی در گفت و گو با عفو بین الملل در پاسخ به سوال آنها درباره آزادی عقاید در ایران پس از انقلاب گفتند: در حکومت اسلامى همه افراد داراى آزادى در هر گونه عقیده ‏اى هستند، و لکن‏ آزادى خرابکارى را ندارند. در اسلام آزادى انتخاب شغل بر هر فردى بر حسب ضوابط قانونى محفوظ است.

نماینده سازمان عفو بین الملل در روز 19 آبان 57 در نوفل لوشاتو با حضرت امام خمینی(س) دیدار داشت و طی گفت و گویی کوتاه از ایشان درباره آینده ایران پس از سرنگونى شاه پرسید. امام خمینی در پاسخ از ضروریات دوران مبارزه‏ سخن گفتند. متن این گفت و گوی کوتاه را در ادامه می خوانید:

هدف شما سرنگونى نظام شاهنشاهى و آزادى مردم تحت ستم ایران و استقرار حکومت اسلامى است.

الف) آیا حرکت کنونى ایران متشکل است و داراى یک تشکیلات مى‏ باشد؟

ب) شما چه معیارهایى را براى شایسته بودن یک تشکیلات مقرر مى ‏فرمایید؟

ج) چه معیارهایى را مقرر مى‏ نمایید که نشان‏ دهنده شایستگى و لیاقت گروه یا گروه هایى باشد که پس از پیروزى، هدایت مردم مى‏ تواند به عهده آنها باشد؟

الف) در بدترین شرایط اختناق و خفقان که بر ایران حاکم است، عملکرد نهضت ملت ایران نشانه وجود یک روح تشکیلاتى است که توانسته است جنبش را به مرحله کنونى برساند و به موازات نزدیک شدن جنبش به مرحله پیروزى نهایى، فرم تشکیلات، قطعى تر و اعلام خواهد شد.

ب) برخوردارى از یک رهبرى صد در صد مورد اعتماد و امین، داشتن شعارها و آرمانهایى که کاملًا تجسم دهنده خواسته‏ هاى عموم مردم باشد، از معیارهاى ضرورى و اولیه است، و آن شعارها در مرحله کنونى، عبارت است از سرنگونى سلطنت پهلوى و برچیده شدن نظام شاهنشاهى و استقرار حکومت اسلامى.

ج) نداشتن سوابق مشکوک و شناختن درست هویت جامعه ایرانى و آرمانهاى اساسى آنها در ابعاد مادى و معنوى، تقوى و صداقت و درستى در عمل، قدرت رهبرى و اداره امور و استقامت در مبارزه براى عقیده، شرایط اساسى براى هدایت مردم است.

الف) آیا در حکومت اسلامى، مارکسیستها آزادى عقیده و آزادى بیان عقیده دارند؟

ب) آیا در حکومت اسلامى مارکسیستها آزادى انتخاب شغل دارند؟

الف) در حکومت اسلامى همه افراد داراى آزادى در هر گونه عقیده ‏اى هستند، و لکن‏ آزادى خرابکارى را ندارند.

ب) در اسلام آزادى انتخاب شغل بر هر فردى بر حسب ضوابط قانونى محفوظ است.

از نظر اسلامى، زنان تا چه حد مجازند در ساختمان بناى حکومت اسلامى شرکت نمایند؟

زنان از نظر اسلام نقش حساسى در بناى جامعه اسلامى دارند و اسلام زن را تا حدى ارتقا مى‏ دهد که او بتواند مقام انسانى خود را در جامعه باز یابد و از حد شى‏ء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدى، مى‏ تواند در ساختمان حکومت اسلامى مسئولیت هایى را به عهده بگیرد.

(صحیفه امام، ج‏4، ص: 435 و 436)