گفتگو مهمترین سنگ بنای جهان یکپارچه آینده است
گفتگو مهمترین سنگ بنای جهان یکپارچه آینده است

خط امام : مدیر کل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل ‘یونسکو’ با تاکید بر اهمیت و ضرورت گفتگو و تبادل نظر در جهان پر تنوع امروزی، گفت که پایه های جامعه جهانی حقیقی آینده تنها از طریق پذیرش و احترام به جمع گرایی های اندیشمندانه میسر است.   ‘ایرینا بوکووا’، مدیر کل سازمان […]

خط امام : مدیر کل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل ‘یونسکو’ با تاکید بر اهمیت و ضرورت گفتگو و تبادل نظر در جهان پر تنوع امروزی، گفت که پایه های جامعه جهانی حقیقی آینده تنها از طریق پذیرش و احترام به جمع گرایی های اندیشمندانه میسر است.

 

‘ایرینا بوکووا’، مدیر کل سازمان یونسکو روز پنجشنبه در پیامی به مناسبت روز جهانی فلسفه که امسال با عنوان’دگرگونی های اجتماعی و گفتگوی میان فرهنگ ها’ برگزار می شود، بار دیگر بر اهمیت گفتگو در میان فرهنگ های متنوع جهان تاکید ورزید.

وی فلسفه را مجرایی ارزشمند برای برقراری گفتگو و تبادل نظر میان آحاد بشر توصیف کرد که می تواند چشم و ذهن انسان را به روی گونه گونی های فراوان دیدگاه ها و اندیشه ها بگشاید.

مدیر کل یونسکو در ادامه این پیام بازگشت به گفتگوی میان فرهنگ ها را زیربنای استقرار صلح و افزایش توان مدارا در میان فرهنگ های مختلف توصیف کرده وگفته است که چنین گفتگو هایی وسیله ومجرایی برای آزاد ساختن انرژی های خلاق نهفته در گونه گونی های فرهنگی به شمار می رودکه می تواند ضمن توجه و احترام به حقوق انسان ها جامعه بشری را در جهت تعالی سوق دهد.

سازمان فرهنگی یونسکو در روز 21 نوامبر سال 2002 سومین هفته از ماه نوامبر هر سال را ‘روز جهانی فلسفه’ نام گذاری کرد و از آن تاریخ تاکنون هر سال دراین روز مراسمی به منظور بزرگداشت روز فلسفه وتبادل میان فرهنگ ها برگزار می شود.

ایرنا