تو مو،بینی،ما پیچش مو
تو مو،بینی،ما پیچش مو

خط امام : این عکس از ملاقات رسمی دوجانبه وزرای امورخارجه ایران و آمریکاست. جان کری، کهنه سرباز جنگ ویتنام که 28 سال سابقه سناتوری (از42سالگی تا 70 سالگی) و 1بار شرکت ناکام در انتخابات ریاست جمهوری داشته و از 2سال پیش وزیرامورخارجه این کشور است. طرف دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران […]

خط امام : این عکس از ملاقات رسمی دوجانبه وزرای امورخارجه ایران و آمریکاست. جان کری، کهنه سرباز جنگ ویتنام که 28 سال سابقه سناتوری (از42سالگی تا 70 سالگی) و 1بار شرکت ناکام در انتخابات ریاست جمهوری داشته و از 2سال پیش وزیرامورخارجه این کشور است.
طرف دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که پس از 10سال معاونت وزارت و 5سال نمایندگی سازمان ملل و داشتن عنوان بهترین دیپلمات حال حاضر ایران از یک سال پیش به این سمت منصوب گردیده است.
آنچه بیش از حد در این تصویر نمایان است سفیدتر بودن موهای ظریف 54 ساله از کری 72 ساله است که شاید نمادی باشد از واقعیات و تفاوت های سبک زندگی ما در این سالها !

ظریف-کری