بدفهمی ها از پدیده فساد اداری
بدفهمی ها از پدیده فساد اداری

دکتر تقی آزاد ارمکی* در فهم فساد اداری در جامعه ایرانی دچار خطا و بدفهمی شده ایم. هر وقت که سخن از فساد اداری می شود به سراغ افراد مرموزی می رویم که از طرق گوناگون که بیشتر خارج از نظام اداری بوده اند، در شرایط و موقعیت های خاصی دست به خطا زده اند. […]

دکتر تقی آزاد ارمکی*

در فهم فساد اداری در جامعه ایرانی دچار خطا و بدفهمی شده ایم. هر وقت که سخن از فساد اداری می شود به سراغ افراد مرموزی می رویم که از طرق گوناگون که بیشتر خارج از نظام اداری بوده اند، در شرایط و موقعیت های خاصی دست به خطا زده اند. این خطاها به دلیل استمرار عمل خطای فرد مرموز و نبود نظارت و کنترل سازمانی، تبدیل به فساد بزرگ شده که آن را فساد اداری گفته اند.

ما تاکنون ماهیت فساد اداری را این گونه فهمیده ایم؛ فرد یا افراد مرموز که قصد خیانت داشته و خطا کارند و با محاکمه آنها می توان نظام اداری و سیاسی را پاک کرد. در نتیجه قوه قضا وارد شده و صدور احکام متعدد شروع می شود. این شکل ساده برخورد با فساد اداری در ایران است. در نگاهی که الان در نظام اداری و سیاسی و جامعه هم دیده می شود، فساد اداری این گونه دیده می شود. هر وقت از فساد اداری در نظام سیاسی کشور یاد شده است، یکباره رسانه ها دست به افشاگری در مورد افراد مرموز می زنند. در زمان طولانی حتی اسامی آنها بازگو نمی شود. اغلب این گونه مطرح می شود که افراد مرموز و ناشناخته بسیاری در سیستم اداری نفوذ کرده و با توجه به نفوذی که در ساختار سیاسی یافته اند توانسته اند جهت امور اداری و مالی کشور را تغییر داده و منافع خویش را به جای منافع مردم حاکم کرده اند.
من با این نوع نگاه به فساد اداری در کشور موافق نیستم. اصلاً ماجرای فساد اداری این گونه نیست و در این فضایی که گفته می شود رشد نمی کند. از طرف دیگر، مدیران کشور حق این را ندارند که مشغول افشاگری شوند. زیرا همه نیروی نظام متمرکز می شود تا فساد اداری کشف شود در حالی که هر نوع اقدامی علیه خود نظام اداری و سیاسی می انجامد. به این معنی که اعتماد مردم به نظام سیاسی روندی کاهنده پیدا می کند و دود این بی اعتمادی به چشم همه دولت ها می رود.
باید برای ورود به بحث و موضوع فساد اداری و مالی در کشور تأملات بسیاری کرد. باید راه هایی دیگر در رفع و رجوع این مسأله پیشه کرد. نه بی اعتنایی و نادیده گرفتن آن درست است و نه این همه از فساد اداری و مالی یاد کردن به شکل موجود درست است. در اینکه چه باید کرد، می توانم در این فرصت کم توجه سیاست سازان و سیاستمداران و مدیران و رسانه ها را به چند نکته اساسی جلب کنم.
نخستین نکته این است که به جای حمله به نظام اداری باید به دفاع از نظام اداری در کشور پرداخت. مشکلی که در تصور ایرانی در مورد نظام اداری و دولت ها و سیاست ها وجود دارد دارای مشکل بنیادی است. از قدیم، با شدت بخشیدن به روند نوسازی اداری و سازمانی در کشور، اندیشه ضد نظام اداری در ایران شکل گرفت. کانون اصلی این اندیشه نیز در میان روشنفکران و سیاستمداران بود. بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران عصر قاجاریه و بعد از آن، قبل از اینکه نظام اداری مناسب در کشور برپا شود به نقد آن اقدام کردند. آنها با نظام های مفهومی عاریت گرفته شده از غرب تحت عنوان «مشکلات نظام اداری» و «بیگانگی اجتماعی و فرهنگی ناشی از سلطه فنی و اداری و بوروکراتیک» به نقد نظام اداری پرداختند. آنها کارمند را در مقابل کارگر و روشنفکر قرار دادند. این معنی را می توان در ادبیات تولید شده مارکسیست های ایرانی و روشنفکران ایرانی از عصر قاجاریه تا زمان حاضر دید. همه یکباره شدند منتقد و معترض نظام اداری که هنوز بر پا نشده است و نیاز به حمایت دارد. در این مسیر بود که مفهومی تحت عنوان «قرطاس بازی»، «کاغذبازی» «بیگانگی از نظام اداری» «غربزدگی سازمانی» و… مطرح شد و همه موظف شدند به نقد و در نهایت اعتراض به نظام اداری.
دومین گام، اصلاح نگاه ها به کارمند و بوروکرات است. در ادامه نگاهی که وجود داشت، ضدیت با نظام اداری شکل گرفت و کارهای صورت گرفته، زمینه این شد که در ایران، با نبود «بوروکرات های راستین و وفادار» روبه رو هستیم. این غلط فاحشی بود که دچار شدیم. این گونه مطرح شد که اصلاً کارمند اداری فردی مفت خور است. در حالی که نظام اداری کشور با حضور بوروکرات هایی که برای انجام وظایف اداری شان حاضر باشند از زندگی شخصی شان گذشت کنند و تا پای جان برای استقرار نظام قانون تلاش کنند، می تواند و می توانست استقرار یابد.
سومین مشکل، به کار گیری شبه بوروکرات و شبه کارمند در نظام اداری است. عنصر «شبه بوروکرات» از جمله عوامل زمینه ساز بروز فساد در نظام اداری بوده است که نباید از آن غافل ماند.
*جامعه شناس
*روزنامه ایران