برگزیده عکس های خبری ۳ دی ۹۳
برگزیده عکس های خبری ۳ دی ۹۳

خط امام : برگزیده عکس های خبری / مهر

خط امام : برگزیده عکس های خبری / مهر

مادر و مادربزرگ یک دانش آموز پاکستانی که در طول گروگان گیری طالبان در مدرسه کشته شده است.

صدها هزار پرنده مهاجر در مسیر خود برای فرار از سرمای زمستان، روی دریاچه «پویانگ» «چین» پرواز کردند.

یک افسر پلیس آمریکایی در حال عبور از مقابل تابلویی با مضمون «همه زندگی ها مهم هستند». این بنر در اعتراض به قتل ها در این کشور نصب شده است.

خوانندگان نوجوان سرود کریسمس را در طول مراسم کلیسای جامع لندن می خوانند

پیاده روی در میان دود؛ «منهتن» «نیویورک»

شرکت کنندگان در رویداد «کاپولیکا و فانوس ها»؛ فانوس های خود را به آسمان می فرستند. «زاگراب»؛ «کرواسی»