مهاجرت مسلمانان میانمار به کشمیر
مهاجرت مسلمانان میانمار به کشمیر

خط امام : صدها نفر از مسلمانان تحت ستم میانمار از ترس خشونت های بودائیان، به منطقه کشمیر هند مهاجرت کرده اند و در خانه های موقت زندگی می کنند.

خط امام : صدها نفر از مسلمانان تحت ستم میانمار از ترس خشونت های بودائیان، به منطقه کشمیر هند مهاجرت کرده اند و در خانه های موقت زندگی می کنند.

739128 739132 739139 739141 739135 739140 739137 739130 739131