بهشت زهرا در آخرین غروب پنجشنبه سال ۹۳
بهشت زهرا در آخرین غروب پنجشنبه سال ۹۳

خط امام : گزارش تصویری از آخرین پنج شنبه سال در بهشت زهرا تهران و گلزار شهدا. عکس : حمید فروتن – ایسنا  

خط امام : گزارش تصویری از آخرین پنج شنبه سال در بهشت زهرا تهران و گلزار شهدا.

عکس : حمید فروتن – ایسنا

1426786216364_hamid forootan-2 1426786216488_hamid forootan-3 1426786216629_hamid forootan-4 1426786216754_hamid forootan-5 1426786216878_hamid forootan-6 1426786217144_hamid forootan-8 1426786217268_hamid forootan-9 1426786217393_hamid forootan-10 1426786218002_hamid forootan-14 1426786218142_hamid forootan-15 1426786218267_hamid forootan-16 1426786218392_hamid forootan-17 1426786218516_hamid forootan-18 1426786218626_hamid forootan-19 1426786218735_hamid forootan-20 1426786357840_hamid forootan-23 1426786357996_hamid forootan-24 1426786358137_hamid forootan-25 1426786358215_hamid forootan-26 1426786358339_hamid forootan-27 1426786358449_hamid forootan-28 1426786358573_hamid forootan-29 1426786358854_hamid forootan-30 1426786358979_hamid forootan-31 1426786359088_hamid forootan-32