حفظ انسجام اصلاح طلبان ، تاكيد بر محورهاي اصولي اصلاح طلبي
حفظ انسجام اصلاح طلبان ، تاكيد بر محورهاي اصولي اصلاح طلبي

خط امام : جلسه آذر ماه شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام با حضور دبيركل مجمع نيروهاي خط امام برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام : در اين نشست يك روزه که با هدف ارائه گزارش نهايي كميته ها و نمايندگان مجمع در نشست ها و شورا هاي برون تشكيلاتي و همچنين […]

خط امام : جلسه آذر ماه شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام با حضور دبيركل مجمع نيروهاي خط امام برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام : در اين نشست يك روزه که با هدف ارائه گزارش نهايي كميته ها و نمايندگان مجمع در نشست ها و شورا هاي برون تشكيلاتي و همچنين هماهنگي هاي يك ماهه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد ، در نوبت صبح كليه گزارش هاي سياسي و تشكيلاتي در بخش فعاليت هاي انتخاباتي ، وضعيت كلي اصلاح طلبان در تهران و استان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت .

بر همین اساس در اين جلسه مصوبات قبلي نشست هاي ماهانه در قالب آئين نامه هاي داخلي پيگيري و تصميمات جديدي در خصوص برخي موارد داخلي و عضويت هاي به تصويب رسيد.

در اين نشست حجت الاسلام والمسلمين سيد هادي خامنه اي دبير كل مجمع ضمن ابراز رضايت از فعاليت هاي صورت گرفته با اشاره به محور هاي كلي گزارش هاي ارائه شده و نقدهاي بيان شده ، توصيه كردند آنچه در شرايط فعلي اهميت دارد حفظ انسجام اصلاح طلبان ، تاكيد بر محورهاي اصولي اصلاح طلبي مقابله با جريان سازي هاي كاذب و جلوگيري از غلبه خواست هاي باندي بر منافع عمومي مردم است .

در اين نشست به درخواست اعضا تشكيل جلسات فوق العاده خارج از جلسات كميته ها ، كارگروه ها با حضور شوراي مركزي به صورت موردي و هفتگي به تصويب رسيد.