خط امام : 10کشور دارای بیشترین عضو در گروه تروریستی داعش منبع : اکونومیست

 خط امام : 10کشور دارای بیشترین عضو در گروه تروریستی داعش

منبع : اکونومیست

n2989306-4682964