نشست نقد و بررسی جنبش دانشجویی بر پایه کتاب پنجاه سال جنبش دانشجویی ایران
نشست نقد و بررسی جنبش دانشجویی بر پایه کتاب پنجاه سال جنبش دانشجویی ایران

خط امام : پژوهشکده تاریخ اسلام در ادامه سلسله جلسات نقد و بررسی گروه جریان های فکری جهان اسلام نشست نقد بررسی جنبش دانشجویی بر پایه کتاب پنجاه سال جنبش دانشجویی ایران را برگزار می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : جنبش دانشجویی در ایران، به مجموعه فعالیت‌ها و نقش آفرینی‌هایی گفته […]

خط امام : پژوهشکده تاریخ اسلام در ادامه سلسله جلسات نقد و بررسی گروه جریان های فکری جهان اسلام نشست نقد بررسی جنبش دانشجویی بر پایه کتاب پنجاه سال جنبش دانشجویی ایران را برگزار می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : جنبش دانشجویی در ایران، به مجموعه فعالیت‌ها و نقش آفرینی‌هایی گفته می‌شود که تشکل‌ها و گروه‌های مختلف دانشجویی انجام داده‌اند و رویکردهای مختلفی که در بازه‌های زمانی گوناگون به خود گرفته‌اند. این فعالیت‌ها به مدت کمی پس از تأسیس دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه در ایران، از اوایل دههٔ بیست آغاز شد و با فراز و فرودهایی همواره ادامه داشته‌است و حتی در مقاطعی بارزترین نفش را در سرنوشت تاریخی ایران ایفا کرده‌است.
در کتاب پنجاه سال جنبش دانشجویی ایران، روند پنجاه ساله ی جنبش دانشجویی ایران(1359-1309)، از مرحله پیدایش و گسترش تا افول، به صورت توصیفی – تحلیلی مرور شده است. دیرپایی حیات جنبش دانشجویی در ایران، در محدوده زمانی یاد شده (1309 تا 1359 ) تداوم قابل اعتنایی است. اگر جنبشی نیم قرن، آن هم به نحوی پویا، در حیات جدید سیاسی و اجتماعی ایران ادامه داشته است، چرایی و چگونگی آن به طور جدی قابل تأمل است و باید به آن پرداخت.