ارتش ایران الگوی مقاومت برای همه برادران مسلمان در منطقه است
ارتش ایران الگوی مقاومت برای همه برادران مسلمان در منطقه است