عشق و ارادت پدر آنتوان ضوء مسیحی به امام حسین ع
عشق و ارادت پدر آنتوان ضوء مسیحی به امام حسین ع

خط امام : امام حسین ع فقط امام شیعیان نیست…این جمله پدر آنتوان ضوء مسیحی است او از عشق و ارادتش به امام حسین ع و جایگاه امام حسین در عصر ما می گوید.

خط امام : امام حسین ع فقط امام شیعیان نیست…این جمله پدر آنتوان ضوء مسیحی است
او از عشق و ارادتش به امام حسین ع و جایگاه امام حسین در عصر ما می گوید.