اهدای اولین کانکس اسکان موقت به مادری با چهار فرزند یتیم
اهدای اولین کانکس اسکان موقت به مادری با چهار فرزند یتیم

خط امام : مردم روستای کوییک سرپل ذهاب اولین کانکس اهدایی را به مادری بخشیدند که صاحب 4 فرزند یتیم است.

خط امام : مردم روستای کوییک سرپل ذهاب اولین کانکس اهدایی را به مادری بخشیدند که صاحب 4 فرزند یتیم است.